1. Định nghĩa và giải thích

1.1 Các định nghĩa và quy tắc giải thích trong Điều này được áp dụng cho các điều khoản và điều kiện chung của dịch vụ này (“Các Điều Kiện Chung”).

Thỏa thuận: là việc Công ty chấp nhận Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đã được điền đầy đủ hoặc các chỉ thị khác về Dịch vụ từ Khách hàng, hay là việc Công ty chấp nhận bảng báo giá cho Dịch vụ đã được đồng ý theo Điều 2.2, hoặc bất kỳ chỉ thị hay yêu cầu nào về dịch vụ từ Khách hàng được Công ty chấp nhận sau đó và được Công ty thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng. Các Điều Kiện Chung này, mà có thể được các Bên sửa đổi bằng văn bản thỏa thuận, sẽ điều chỉnh mỗi Thỏa thuận trừ khi giữa Khách hàng và Công ty có văn bản thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện riêng biệt.

Thông tin cơ bản về QSHTT: bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào thuộc sở hữu của mỗi Bên kể vào ngày bắt đầu Thỏa thuận hoặc được tạo ra cách khác ngoài phạm vi Thỏa thuận. 

Công ty: BUREAU VERITAS VIỆT NAM

Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty: mẫu tiêu chuẩn của Công ty được Khách hàng hoàn tất xác định các Dịch vụ sẽ được Công ty thực hiện, cùng bất kỳ thông tin nào khác kiên quan đến việc thực hiện Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận. Phí Dịch vụ có thể được quy định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty hoặc trong một văn bản tách biệt khác hay trong bảng giá.

Thiết bị của Công ty: bất kỳ thiết bị, hệ thống hoặc tiện ích nào, do Công ty hoặc các nhà thầu phụ của Công ty cung cấp có thể được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc cung cấp Dịch vụ, và không phải là đối tượng của một thỏa thuận riêng giữa các Bên theo đó quyền sở hữu được chuyển sang Khách hàng. 

Khách hàng: người, hãng, công ty, công ty hợp danh, hiệp hội, đơn vị ủy thác, hoặc cơ quan nhà nước hay cơ quan có thẩm quyền mua Dịch vụ của Công ty và được xác định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đang áp dụng hoặc trong văn bản chỉ thị đã thỏa thuận.  

Thiết bị của Khách hàng: bất kỳ thiết bị, hệ thống, hoặc tiện ích nào do Khách hàng cung cấp và được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc cung cấp Dịch vụ. 

Thông tin Khách hàng: mọi Tài liệu, chỉ dẫn, Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đã điền đầy đủ, các quy cách, mã số, yêu cầu, mẫu mã, số đo và các thông tin và tài liệu khác do Khách hàng cung cấp và cần thiết cho việc thực hiện Dịch vụ. 

Thông tin Bảo mật: mọi thông tin không công khai được trao đổi giữa các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn đến các dữ liệu, bí quyết, thiết kế, phác thảo, hình chụp, phương án, bản vẽ, quy cách, sơ đồ, ý tưởng, ý niệm, báo cáo, sách hướng dẫn, vật mẫu, bí mật thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, các logo công ty, các nguồn và mã đối tượng, các thông tin kinh doanh và tiếp thị, và mọi thông tin độc quyền dưới mọi hình thức dù bằng văn bản hoặc lời nói.

Tài liệu: bao gồm, không giới hạn, cùng với bất kỳ văn bản nào khác, bất kỳ bản kiểm tra, báo cáo, chứng nhận, xác nhận, nhãn hiệu, con dấu, quy cách, mã số, bản vẽ, bản đồ, phương án, sơ đồ, thiết kế, hình ảnh hoặc các hình khác, băng đĩa hoặc các thiết bị hoặc bản ghi khác có chứa thông tin dù dưới dạng nào, kể cả định dạng điện tử hoặc vi tính.
 
Phí: phí mà Khách hàng sẽ trả cho Dịch vụ, không bao gồm chi phí di chuyển, chi phí sinh hoạt và các chi phí phát sinh khác của Công ty và các đơn vị liên kết, đại lý, hoặc nhà thầu phụ được phép của Công Ty như được nêu trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty hiện hành hoặc các chỉ thị của Khách hàng và được Công ty đồng ý theo Điều 2.2. 

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: tất cả các sáng chế, quyền đối với các phát minh, giải pháp hữu ích, bản quyền và các quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên kinh doanh và tên miền, quyền đối với hình dáng sản phẩm hoặc kiểu dáng thương mại, quyền về danh tiếng hoặc quyền khởi kiện về sự giả mạo, quyền về cạnh tranh không lành mạnh, quyền về thiết kế, quyền đối với phần mềm tin học, quyền cơ sở dữ liệu, quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp, quyền về đạo đức, quyền đối với thông tin bảo mật (bao gồm bí quyết và bí mật kinh doanh) và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác, trong mỗi trường hợp dù có đăng ký hay không và bao gồm các đơn và gia hạn, đòi lại hoặc mở rộng các quyền này, và mọi quyền hoặc hình thức bảo hộ tương tự hoặc tương đương tại bất cứ nơi nào trên thế giới. 

Bên và các Bên: gọi riêng cho Công ty hoặc Khách hàng và gọi chung cho Công ty và Khách hàng.

Các Báo cáo: Tất cả Tài liệu và sản phẩm được Công ty hoặc các đại lý, nhà thầu phụ, tư vấn viên và người lao động của Công ty tạo ra có liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ.

Dịch vụ: các dịch vụ do Công ty cung cấp cho Khách hàng theo Thỏa thuận và như được quy định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đang áp dụng hoặc trong bất kỳ chỉ thị nào của Khách hàng trong phạm vi mà Công ty đã thỏa thuận và được kết hợp vào Thỏa thuận.
 
1.2 Trong Các Điều Kiện Chung này, một dẫn chiếu đến: 

1.2.1    một điều hoặc khoản là dẫn chiếu đến một Điều của Các Điều Kiện Chung này; 

1.2.2    số ít sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại và dẫn chiếu đến bất kỳ giới nào sẽ bao gồm các giới khác; 

1.2.3    một luật hoặc quy định pháp lý bao gồm một dẫn chiếu đến quy định đó như được sửa đổi, thay thế, điều chỉnh và/hoặc ban hành lại tùy từng thời điểm (dù trước hoặc sau ngày của Thỏa thuận) và bất kỳ văn bản pháp luật dưới đó được ban hành trước hoặc sau luật và quy định pháp lý đó (dù trước hoặc sau ngày của Thỏa thuận).

2. Áp dụng các điều kiện chung

2.1 Trừ khi được thỏa thuận khác đi một cách rõ ràng bằng văn bản và được ký bởi các Bên, hoặc chỉ trong phạm vi được yêu cầu khác đi bởi việc áp dụng bắt buộc của luật pháp, Các Điều Kiện Chung này sẽ: 

2.1.1    áp dụng cho Thỏa thuận và được kết hợp vào Thỏa thuận; và 

2.1.2    được ưu tiên áp dụng đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều nào không nhất quán có trong, hoặc dẫn chiếu đến, các  Thông tin Khách hàng, hoặc ngầm hiểu trong pháp luật, tập quán thương mại, thực tiễn hoặc quá trình giao dịch.

2.2 Một Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đã được điền đầy đủ hoặc chỉ thị khác từ Khách hàng, hoặc Khách hàng chấp thuận báo giá của Công ty cho Dịch Vụ, sẽ tạo thành một đề nghị của Khách hàng mua Dịch vụ quy định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty, chỉ thị khác của Khánh hàng hoặc chấp thuận của Khách hàng đối với báo giá của Công ty tùy thuộc vào Các Điều Kiện Chung này. Không một đề nghị nào của Khách hàng đưa ra được xem như được Công ty chấp thuận trừ khi được Công ty xác nhận bằng văn bản và ký tên và tại thời điểm đó một hợp đồng cung cấp và mua Dịch vụ theo Các Điều Kiện Chung này sẽ được thiết lập.

2.3 Để tránh sự ngờ vực, các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Khách hàng (nếu có) gắn vào, đính kèm theo hoặc dẫn chiếu đến trong bất kỳ Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty hoặc các Tài liệu khác sẽ không điều chỉnh Thỏa thuận.

2.4 Công ty sẽ không chấp nhận các chỉ thị về Dịch vụ ngoại trừ các chỉ thị từ Khách hàng hoặc các cá nhân đại diện cho Khách hàng như được xác nhận trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty liên quan hoặc như được Khách hàng thông báo cách khác cho Công ty bằng văn bản tùy từng thời điểm. 

2.5 Công ty chỉ hành động cho Khách hàng. Trừ khi được quy định trong Thỏa thuận hoặc trong văn bản thỏa thuận riêng giữa các Bên, Thỏa thuận chỉ được giao kết giữa Khách hàng và Công ty và chỉ có thể được Khách hàng và Công ty thực thi. Thỏa thuận không được xem như tạo ra bất cứ quyền nào đối với các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp hay khách hàng của một Bên, hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào của một Bên đối với các bên thứ ba này.

2.6 Nếu Khách hàng dự kiến sử dụng bất kỳ Báo cáo nào trong tố tụng, trọng tài, giải quyết tranh chấp hoặc thủ tục pháp lý khác, thì Khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho Công ty trước khi nộp Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty cho các Dịch vụ và trong mọi trường hợp trước khi sử dụng các Báo cáo đó trong bất kỳ thủ tục pháp lý như vậy. Các Bên đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ cung cấp một người làm chứng về chuyên môn hoặc làm chứng sự kiện tại thủ tục tố tụng đó trừ khi Công ty đồng ý trước bằng văn bản mà sự đồng ý đó tùy thuộc thỏa thuận của các Bên về chi phí riêng biệt và bổ sung cho các dịch vụ bổ sung đó.  

2.7 Công ty theo toàn quyền quyết định của mình có thể ủy nhiệm việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ theo Thỏa thuận cho một đơn vị liên kết, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Công ty mà không cần báo trước cho Khách hàng, và Khách hàng nay đồng ý với việc ủy nhiệm đó. Cho các mục đích của Điều 8.1, Khách hàng nay đồng ý cho Công ty tiết lộ bất kỳ và tất cả thông tin bảo mật của Khách hàng cho đơn vi liên kết, đại lý hoặc nhà thầu phụ đó chỉ cho mục đích thực hiện toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ.  

3. Bắt đầu và thời gian thực hiện

3.1 Trừ khi được các Bên đồng ý khác đi, Dịch vụ thực hiện theo Thỏa Thuận sẽ được Công ty cung cấp cho Khách hàng từ ngày Công ty chấp nhận đề nghị của Khách hàng theo Điều 2.2.  

3.2 Tùy thuộc Điều 10, Dịch vụ cung cấp theo Thỏa thuận sẽ được cung cấp trong thời gian quy định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đã thỏa thuận hoặc chỉ thị khác của Khách hàng được Công ty đồng ý. Khi không có quy định về thời gian thực hiện Dịch vụ, Công ty sẽ thực hiện Dịch vụ trong thời gian hợp lý. 

4. Nghĩa vụ của công tu

4.1 Với sự cẩn trọng, kỹ năng và sự chuyên cần hợp lý được đòi hỏi đối với một tổ chức có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận, giám định, kiểm tra và kiểm nghiệm và trong việc thực hiện các dịch vụ có tính chất tương tự trong các trường hợp tương tự, Công ty sẽ cung cấp Dịch vụ, và giao các Báo cáo cho Khách hàng, phù hợp với:

4.1.1    Các yêu cầu cụ thể nêu trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đã đồng ý hoặc chỉ thị khác của Khách hàng đã được Công Ty chấp nhận và tạo thành một phần của Thỏa thuận; 

4.1.2    Các phương pháp mà Công ty cho là phù hợp trên cơ sở từng trường hợp có xét đến tiêu chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn ngành, các cơ sở kỹ thuật và/hoặc chính phủ hoặc quy định pháp lý; và 

4.1.3    Bất kỳ các ngày thực hiện nào quy định trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty hoặc chỉ thị khác của Khách hàng đã được kết hợp vào Thỏa thuận (các ngày đó chỉ là dự kiến và thời gian không phải là điều thiết yếu trong việc thực hiện Dịch vụ).  

4.2 Công ty, với tư cách là một bên độc lập, cung cấp thông tin cho các khách hàng của mình dưới hình thức xác nhận, đánh giá hoặc kiến nghị, liên quan đến các yêu cầu pháp lý, các tiêu chuẩn chung của ngành và/hoặc bất kỳ các tiêu chuẩn nào khác mà có thể được các Bên cùng đồng ý.

4.3 Công ty thực hiện các hoạt động thẩm tra, giám định, kiểm định, chứng nhận, kiểm nghiệm, đánh giá, kiểm tra hoặc phân tích mang tính độc lập, khách quan và không thiên vị. Các thông tin này được truyền đạt đến Khách hàng dưới hình thức các Báo cáo, bao gồm các giấy giám định, báo cáo, biên bản chứng nhận, xác nhận, nhãn mác hoặc bằng bất cứ hình thức phù hợp nào khác. 

4.4 Trong việc cung cấp Dịch vụ, Công ty không thay thế vai trò của nhà thiết kế, kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, nhà thầu, nhà sản xuất, nhà chế tạo, nhà vận hành, vận chuyển hay chủ sở hữu, những người mà, bất kể các hoạt động của Công ty, sẽ không được miễn trừ khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào của họ dù dưới bất kỳ tính chất nào. 

Cụ thể là, bất kỳ thông tin và khuyến nghị nào do công ty đưa ra sẽ không được xem là hoặc giải thích là sự đồng ý hoặc chấp thuận các hạng mục liên quan đến các thông tin và khuyến nghị đã được đưa ra hoặc về chất lượng, khả năng bán được hoặc phù hợp với bất kỳ mục đích nào.

4.5 Để tránh sự ngờ vực, Công ty không thực hiện vai trò của một công ty bảo hiểm hay người bảo lãnh đối với sự thỏa đáng, chất lượng, khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, sự tuân thủ hay việc thực hiện của sản phẩm, dịch vụ hoặc các hoạt động khác được thực hiện hay đưa ra bởi Khách hàng có liên quan đến Dịch vụ. 

4.6 Các Báo cáo được cung cấp chỉ liên quan đến các tài liệu và thông tin được Khách hàng cung cấp. Công ty không chịu nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ lỗi, thiếu sót hay sự không chính xác nào trong các Báo cáo trong phạm vi mà Công Ty đã nhận được các thông tin không đầy đủ hoặc có sai sót từ phía Khách hàng. Các Báo cáo sẽ xác định các kết quả của Dịch vụ mà Công Ty đã thực hiện chỉ dựa trên các thông tin bằng văn bản đã cung cấp cho Công ty như đã quy định trong Thông tin Khách hàng được cung cấp cho Công ty trước khi thực hiện Dịch vụ. 

4.7 Các Báo cáo sẽ phản ánh các phát hiện của Công ty chỉ vào thời điểm thực hiện Dịch vụ và đối với các Thông tin Khách hàng đã cung cấp cho Công ty trước khi thực hiện Dịch vụ. Công ty không có nghĩa vụ phải cập nhật các Báo cáo sau khi phát hành, trừ khi được quy định khác đi trong Thỏa thuận. 

4.8 Trừ khi được quy định khác đi, Công ty thực hiện Dịch vụ theo cơ chế ngẫu nhiên và không thường thực hiện bất kỳ kiểm tra có hệ thống và toàn diện. Do đó, Dịch vụ không được xem là mang tính bao hàm mọi khía cạnh. 

4.9 Đối với các Dịch vụ đòi hỏi việc lấy mẫu, các Báo cáo sẽ trình bày các phát hiện của Công ty chỉ đối với các mẫu xác định trong Báo cáo. Trừ khi được chỉ định cụ thể và rõ ràng trong Báo cáo, các kết quả trình bày trong Báo cáo đó có thể không mang tính chỉ dẫn hoặc đại diện cho chất lượng hoặc đặc điểm của cả khối hoặc lô hàng đã được lấy mẫu, và Khách hàng không nên dựa vào Báo cáo như một chỉ dẫn hoặc đại diện của lô hoặc của sản phẩm kiểm nghiệm nói chung. 

4.10 Trừ khi có chỉ thị cụ thể ngược lại từ Khách hàng và được kết hợp vào phạm vi của Dịch vụ theo Thỏa thuận, các Báo cáo, gồm cả những thông tin, tài liệu có liên quan khác, gắn liền với các sự việc được Công ty ghi nhận trong giới hạn các chỉ thị nhận được và khi thích hợp, nêu ý kiến của Công ty căn cứ vào các sự việc đó. Công ty sẽ không có nghĩa vụ phải tham chiếu đến hoặc báo cáo bất kỳ một sự việc hoặc tình huống nào nằm ngoài phạm vi cụ thể đã được phân công hoặc ủy nhiệm của mình. 

4.11 Trừ khi có chỉ thị cụ thể ngược lại từ Khách hàng và được kết hợp vào phạm vi của Dịch vụ theo Thỏa  thuận, các tài liệu liên quan đến các cam kết đã giao kết giữa Khách hàng và các bên có liên quan khác, như hợp đồng bán hàng, hợp đồng cung cấp hay hợp đồng làm việc, thư tín dụng, vận đơn, quy cách, bảng dữ liệu, thư xác nhận nghiệm thu, giấy chứng nhận chấp nhận hoặc chứng nhận sự phù hợp, được tiết lộ cho Công ty, sẽ chỉ được xem như thông tin tham khảo, mà không mở rộng hoặc giới hạn phạm vi Dịch vụ hoặc các nghĩa vụ của Công ty theo Thỏa thuận.

4.12 Trừ khi được các Bên đồng ý ngược lại rõ ràng, Công ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, chọn giữ lại, trả lại cho Khách hàng hoặc tiêu hủy các mẫu đã được cung cấp cho Công ty để thực hiện Dịch vụ và đã không được tiêu hủy trong quá trình thực hiện Dịch vụ. 

4.13 Trong phạm vi yêu cầu của pháp luật, thị trường chứng khoán, cơ quan có thẩm quyền của chính phủ hoặc cho các mục đích của yêu cầu xác nhận, Công ty bảo lưu quyền tiết lộ, và Khách hàng đồng ý với việc tiết lộ, các Báo cáo, Thông tin Khách hàng hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Dịch vụ cho một bên thứ ba, bao gồm (nhưng không giới hạn đến) tòa án, các cơ quan thẩm quyền hoặc các cơ quan chứng nhận. 

5. Nghĩa vụ của khách hàng

5.1 Khách hàng phải:

5.1.1    Hợp tác với Công ty trong mọi vấn đề liên quan đến Dịch vụ;

5.1.2    Thông báo cho Công ty về ngày mà Dịch vụ sẽ bắt đầu, hoặc ngày cung cấp lại Dịch vụ trong trường hợp tạm dừng, cũng như những ngày quan trọng ảnh hưởng đến (các) hạng mục mà Dịch vụ liên quan đến (tuy nhiên, thời gian không phải là điều thiết yếu trong việc thực hiện Dịch vụ) nếu các ngày nói trên chưa được thỏa thuận trong Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty;   

5.1.3    đảm bảo cho Công ty, các đại lý, nhà thầu phụ, nhà tư vấn và người lao động của Công ty, một cách đúng lúc và miễn phí, được đi vào các cơ sở, khu vực văn phòng, các dữ liệu và tiện ích khác và nhân sự khi Công ty yêu cầu;